පිරිත් වල බල පිහිටීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close