ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් බාහිර ලෝකයේ ශක්තිය

බාහිර ලෝකයේ ශක්තිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close