අකුසල මානසිකත්වය දුරුවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා