හරයක් නැතිදේ පසුපස යෑම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා