ජලනන්දන මන්ත්‍රය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close