ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චාති

සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චාති යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close