ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය න්‍යාය ධර්ම සොයන ක්‍රමය

න්‍යාය ධර්ම සොයන ක්‍රමය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close