ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය පටිට්ච පමුප්පාදයට දමා බැලීම

පටිට්ච පමුප්පාදයට දමා බැලීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close