ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය කර්මස්ථාන විවිධාකාරයි

කර්මස්ථාන විවිධාකාරයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close