ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය ගැලපෙන මාර්ගය තෝරා ගැනිම

ගැලපෙන මාර්ගය තෝරා ගැනිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close