ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය විඤ්ඤාණයේ ආහාර

විඤ්ඤාණයේ ආහාර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close