ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය පූර්වභාග ප්‍රතිපදාව

පූර්වභාග ප්‍රතිපදාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close