ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය ඉන්ද්‍රිය සංවරය

ඉන්ද්‍රිය සංවරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close