ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය හේතුං පටිච්ච සම්භූතං හේතු භංගා නිරුජ්ජතී

හේතුං පටිච්ච සම්භූතං හේතු භංගා නිරුජ්ජතී යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close