ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය හිත පාලනය කිරීමට අවශය දේ

හිත පාලනය කිරීමට අවශය දේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close