ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය ආමිස පූජාව සහ ප්‍රතිපත්ති පූජාව

ආමිස පූජාව සහ ප්‍රතිපත්ති පූජාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close