ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය මල්, පහන්, හදුන් කූරු පූජා

මල්, පහන්, හදුන් කූරු පූජා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close