ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය සීල, සමාධි, ප්‍රඥා,

සීල, සමාධි, ප්‍රඥා, යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close