ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය පිටත නෑම සහ ඇතුළත නෑම

පිටත නෑම සහ ඇතුළත නෑම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close