ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය සත්වයාගේ මුල් තුන රාග, ද්වේෂ, මෝහ

සත්වයාගේ මුල් තුන රාග, ද්වේෂ, මෝහ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close