ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය ඉන්ද්‍රිය සංවරත්වය තුලින් ප්‍රඥාව නැගිම

ඉන්ද්‍රිය සංවරත්වය තුලින් ප්‍රඥාව නැගිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close