ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය හිත් වික්ෂිප්ත කිරීම

හිත් වික්ෂිප්ත කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close