නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ අවබෝධය

අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ අවබෝධය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close