ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය සද්ධා, වීර්ය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රියන්

සද්ධා, වීර්ය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රියන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close