ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය බුද්ධි චරිතය- විද්‍යානුකූලව, විතර්ක චරිතය- ධර්ම මාර්ගය

බුද්ධි චරිතය- විද්‍යානුකූලව, විතර්ක චරිතය- ධර්ම මාර්ගය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close