ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය සද්ධා චරිතය - බුදු, දහම්, සඟ ගුණ

සද්ධා චරිතය - බුදු, දහම්, සඟ ගුණ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close