ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය ද්වේෂය චරිතය- මෛත්‍රිය, මෝහයචරිතය -අසා දැ‍නගෙන

ද්වේෂය චරිතය- මෛත්‍රිය, මෝහයචරිතය -අසා දැ‍නගෙන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close