ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය රාගය චරිතය- අසුභය

රාගය චරිතය- අසුභය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close