ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය තම තමන් ඉන්න තැන

තම තමන් ඉන්න තැන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close