ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය තොටුපොලවල් අසූහාරදහසක් ධර්මස්කන්දයට උපමාව

තොටුපොලවල් අසූහාරදහසක් ධර්මස්කන්දයට උපමාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close