ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය ගඟ - ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගයට උපමාව

ගඟ - ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගයට උපමාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close