ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය මුහුද -නිවනට උපමාව

මුහුද -නිවනට උපමාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close