සතර සෘද්ධිපාද වැඩීමෙන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා