උපතින් හිමි ශක්තිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close