නිවන් මග පරම අසත්පුරුෂයා

පරම අසත්පුරුෂයා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close