නිවන් මග පරම සත්පුරුෂයා

පරම සත්පුරුෂයා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close