නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය පෘතග්ජන ස්වභාවය

පෘතග්ජන ස්වභාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා