නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය සෝතාපන්න වන ආකාරය 112

සෝතාපන්න වන ආකාරය යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close