ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්උප්පත්ති ජරාවට පත්වන ලෝකයා ජරාවට පත්වනදේ සෙවිම

ජරාවට පත්වන ලෝකයා ජරාවට පත්වනදේ සෙවිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close