ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්උප්පත්ති ධම්මානුධම්ම පිළිවෙත

ධම්මානුධම්ම පිළිවෙත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close