ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්උප්පත්ති අවිද්‍යාව ‍තෝරා ගැනීම

අවිද්‍යාව ‍තෝරා ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close