ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්උප්පත්ති ජාතියක් හට තන්නේ ඇයි

ජාතියක් හට තන්නේ ඇයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close