සෝතාපන්න වීම යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close