හට ගන්නා ආකාර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close