නව ආකාර උප්පත්ති යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close