නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල සෝවාන් ඵලය 400

සෝවාන් ඵලය යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close