ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ විෂය බුද්ධත්වයට පෙර දකින සිහින

බුද්ධත්වයට පෙර දකින සිහින යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා