හිතට බැසගත් අදහස් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා