නිවන් මග සතර මාර්ග ඵල 505

සතර මාර්ග ඵල යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close