ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් අඩ නින්දේදි අමනුෂ්‍යයින්ගේ බලපෑම්

අඩ නින්දේදි අමනුෂ්‍යයින්ගේ බලපෑම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා